Contact Info

Projekti: Përkrahja e Nxënësve të Shkollës së Mesme të Ulët nëpërmjet Forcimit të Klubeve të Karrierës dhe ofrimi i Aktiviteteve për Udhëzime Karriere.

Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dhe zbatohet nga MDA. Projekti përfshin aspekte të ndjeshme ndaj gjinisë në materialet e zhvilluara për orientim në karrierë. Ai rrit ndërgjegjësimin te studentët për pabarazitë gjinore, promovon balancën mes punës dhe jetës, trajton ankesat për diskriminim gjinor dhe sfidon stereotipet gjinore në vendimmarrjen e mirinformuar në karrierë.

Profesionet teknike do të promovohen veçanërisht te vajzat dhe gratë e reja. Ne synojmë të promovojmë profesionet teknike tek vajzat dhe gratë e reja përmes doracakëve, manualeve dhe udhëzimeve, për të thyer stereotipet gjinore, theksuar mundësitë në fushat teknike dhe ofruar udhëzime për pjesëmarrjen në panairët e karrierës dhe të punës, nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me 20 shkolla të mesme të ulëta të synuara, grupet e komunitetit dhe palët e interesit.

Duke zbatuar këto aktivitete, orientimi në karrierë në shkollat e mesme të ulëta mund të nxisë një qasje të ndjeshme ndaj gjinisë që rrit ndërgjegjësimin, sfidon stereotipet, promovon barazinë dhe inkurajon studentët, veçanërisht vajzat dhe gratë e reja, të eksplorojnë një gamë të gjerë opsionesh në karrierë.

Publikimet

Këto publikime janë hartuar nga MDA me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Opinionet e shprehura janë të autorit (ëve) dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e GIZ-it ose të Qeverisë Gjermane.
Our fun facts

413

Project completed

162

Happy Client

17

Active Project

20+

Our Employee
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img