Lajme & Ngjarje

­

November 2013

Shërbime të Informimit dhe komunikimit për zyrën e BE-së në Kosovë

Zyra e BE-së në Kosovë ka kontraktuar MDA-në për të menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit. Qëllimi i projektit është ngritja e vetëdijes në marrëdhënie ndërmjet BE-së dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në Evropë dhe ngritja e vetëdijes së Bashkimit Evropian për programet e asistencës për Kosovën. Në këtë projekt, MDA do të ofroj shërbime të ndryshme duke përfshirë marrëdhëniet me publikun, monitorimi i mediave, mirëmbajtje të webfaqes, organizimin e ngjarjeve, dizajn grafik, printim etj.

October 2013

Lëvizje e lirë për Kosovën, Liberalizimi i Vizave

Krijimi i Ministrisë së Integrimit Europian (MIE) nga Qeveria e Republikës së Kosovës në Prill të vitit 2010, shënon një hap shumë të rëndësishëm që tregon se Intergrimi Europian është një prioritet kombëtar dhe pike fillestare për institucione. Duke e konsideruar që e ardhmja e Kosovës është në Unionin Europian, vet procesi i hyrjes  do të ndihmojë në përmirësimin e standardeve të jetesës për të gjithë qytetarët, duke promovuar integrimin ekonomik dhe regjional, dhe duke e sjellë Kosovën më afër Europës. (more…)

November 2012

Shërbime të ISO standardeve për Llamkos GalvaSteel

MDA ka bërë ngritjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001:2008 në Llamkos GalvaSteel.

MDA, në konsultim me kompaninë klientë (Llamkos GalvaSteel), ka zhvilluar dokumentet e nevojshme për ngritjen e sistemit për menaxhimin e cilësisë sipas standardit ISO 9001:2008. Ky material përfshinë: manualin dhe procedurat relevante të cilësisë, format për monitorimin e cilësisë, organogramin dhe përshkrimet e vendeve të punës, si dhe proceset relevante. Pas kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm për ngritje të sistemit të cilësisë nga MDA, është kryer auditimi i brendshëm nga një auditor i pavarur, i cili ka konfirmuar se dokumentet dhe proceset janë në përputhshmëri të plotë me kërkesat e standardit ISO 9001:2008.