Project Description

Objektivi i përgjithshëm është të mbështesë rigjallërimin e ekonomisë në Kosovë, duke përmirësuar klimën e biznesit dhe konkurrencën në sektorin e NVM-ve. CDA, divizion i MDA-së, ishte përgjegjëse për dizajnimin dhe printimin e të gjitha materialeve promovuese për nevojat e projektit. Disa nga materialet promovuese janë: Strategjia e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë, raporti dhe vizitë kartat, etj.