Project Description

MDA është kontraktuar nga UNDP për të përgatitur tri plane strategjike për komunat më të reja të Kosovës, Graçanica, Kllokot dhe Ranillug, tri komunat të cilat kryesishtë janë të banuara më komunitetin Serb. Projekti i ndërmarrë ka kërkuar fusha të gjëra dhe hulumtim në mënyrë që të arrijë krahasimin ekonomik të secilës komunë si dhe “praktikat më të mira” për ndërtimin e kapaciteteve të qeverisjes komunale, të tillë si përgjegjësi fiskale, transparencë dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Llojet e shërbimeve të ofruara: Vlerësimi i kapaciteteve të qeverisjes lokale dhe konteksti social-ekonomik i komunave, Raportimi i rezultateve të vlerësimit, Përgatitja e Strategjive të Zhvillimit Komunal për komunën e Graçanicës, Kllokot’it dhe Ranillug, Rekomandimet për veprimet e ardhshme, Përgatitja e planit të veprimit, Ceremonia finale.