Project Description

MDA ishte kontraktuar të ofroj shërbime këshillimi dhe vetëdijësimi për fermerët e regjionit të Dukagjinit dhe Prishtinës. CDA, si divizion i MDA-së, ishte përgjegjëse për dizajnimin dhe printimin e të gjitha materialet promovuese bazuar në nevojat e projektit. Disa nga materialet promovuese janë: Shtatë (7) llojet e broshurave për nevojat e projektit.