Project Description

Siguria dhe shëndeti i mire në vendin e punës si dhe puna formale krijojnë pune pa stres.

Me veprime të përbashkëta të punëdhënësve dhe punëtorëve për informim dhe trajnim të punëtorëve për rreziqet në pune dhe përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, rritet shkalla e sigurisë dhe shëndetit ne vendin e punës.

Kontrata e Punës është një marrëveshje që lidhet mes punëmarrësit dhe punëdhënësit, e cila rregullon të drejtat, detyrat dhe përgjegjësit që burojnë nga ligji i punës.

Mos filloni punën pa kontratë. Lexoni kontratën para nënshkrimit!

Mos veprimi i palëve sipas ligjit është i ndëshkueshëm.