Dizajn dhe Faqosje

­

Shërbime të komunikimit publik për të bërë komunikimin publik dhe organizimin e kampanjave për Projektin e Asistencës Teknike të Energjisë Linjite (PATEL)

, ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar kampanjën për një vit për projektin Asistencë Teknike të Energjisë Linjite, projekt i financuar nga Banka Botërore. Aktivitetet e projektit kanë përfshirë: dizajnimi dhe implmenetimi i Kampanjës për Komunikim dhe Mbulim Publik, manexhimi i marrdhënieve me publikun të PATEL, menaxhimi i marrdhënieve me media të PATEL, monitorimi dhe vlerësimi i […]

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Shërbime këshillimore dhe mbështetëse rurale

MDA ishte kontraktuar të ofroj shërbime këshillimi dhe vetëdijësimi për fermerët e regjionit të Dukagjinit dhe Prishtinës. CDA, si divizion i MDA-së, ishte përgjegjëse për dizajnimin dhe printimin e të gjitha materialet promovuese bazuar në nevojat e projektit. Disa nga materialet promovuese janë: Shtatë (7) llojet e broshurave për nevojat e projektit.

Mbështetje për Zhvillimin e Sektorit Privat në Kosovë

MDA, së bashku me partnerin e saj Coffey International Development (Angli), ka ndihmuar qeverinë dhe sektorin privat në Kosovë, për krijimin e një dialogu të qëndrueshëm në politikat e sektorit privat dhe mjedisit të biznesit. MDA ka ofruar këto shërbime: Konsulencë, Trajnime dhe ka ofruar shërbime të dizajnimit dhe printimit të buletineve për projektin përkatës.

Mbështetje e Komunave të reja, Graçanicë, Kllokot dhe Ranillug (Strategjitë e Zhvillimit Komunal)

MDA është kontraktuar nga UNDP për të përgatitur tri plane strategjike për komunat më të reja të Kosovës, Graçanica, Kllokot dhe Ranillug, tri komunat të cilat kryesishtë janë të banuara më komunitetin Serb. Projekti i ndërmarrë ka kërkuar fusha të gjëra dhe hulumtim në mënyrë që të arrijë krahasimin ekonomik të secilës komunë si dhe […]

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore

, , ,

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore synojnë të përmirësojnë dhe rrisin qasjen e qytetarëve të Kosovës si dhe palëve të interesit në informata dhe mundësitë rreth BE-së.

Perspektiva e BE-së në Kosovë

, , , ,

Projekti synon që të zgjërojë vetëdijësimin e qytetarëve të Kosovës për perspektiven Evropiane të shtetit të Kosovës, në lidhje me mundësitë dhe sfidat e përfshira në pregatitjen për dhe ndjekjen e Integrimit Evropian.

Fushatë vetëdijësuese për Procesin e Liberalizimit të Vizave – Ministria e Integrimit Evropian

, , , ,

Fushatë vetëdijësuese për Migrimin jo të rregullt, pjesë e procesit të liberalizimit të vizave. Fushata ka përfshirë prodhimin e TV dhe radio reklamave, dizajnimin dhe printimin e materialeve promovuese, organizimin e takimeve informative, mirmbajtja e uebfaqes dhe medieve sociale si dhe organizimi i turnout me autobus në 40 lokacione nëpër Kosovë.

Java e Evropës 2014 – Zyra e BE-së në Kosovë

, , ,

Zyra e BE-së në Kosovë, nga data 7 maj deri më datën 10 maj 2014, organizoi javën tradicionale të aktiviteteve për të festuar 9 Majin – Ditën e Evropës. Programi i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë është shënuar me aktivitete kulturore, duke përfshirë mbrëmje artistike, ekspozita dhe shfaqje, shfaqjen e filmave dokumentarë, seminarin […]

Fushata Informuese Për Zgjedhjet 2014

, ,

MDA (CDA) ka dizajnuar, menaxhuar dhe implementuar fushatën vetëdijësuese për informimin e publikut rreth zgjedhjeve të parakohëshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtur me 08 qershor 2014.