MDA pe?rfundon me sukses implementimin e projektit me GIZ-Youth, Employment & Skills dhe MKRS. MDA ka zhvilluar trajnime dhe sesione intensive te? mentorimit lidhur me Menaxhimin e Ciklit te? Projektit dhe shkrimin e Projekt-Propozimeve pe?r ane?tare?t OJQ-ve Rinore.
Pe?rvec? trajnimeve, trajnere?t e MDAs, Hamit Qeriqi dhe Driton Dalipi, kane? zhvilluar edhe nje? manual te? detajuar i cili ofron udhe?zime, shembuj dhe forma pe?r planifikimin e projekteve dhe shkrimin e projekt-propozimeve bazuar ne? qasjen e Kornize?s Logjike.
______________________________________________
MDA has successfully concluded a successful project with GIZ-Youth, Employment & Skills and MCYS. MDA has conducted intensive trainings and mentoring sessions on Project Cycle Management and Project Proposal Writing for members of the Youth NGOs.
In addition to providing training, MDA trainers, Hamit Qeriqi and Driton Dalipi have developed a detailed manual that provides comprehensive instructions, examples, and forms for project planning and project proposal writing based on the Logical Framework Approach.