Project Description

Dizajnimi, faqosja dhe asistencë në printimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, mbështetur nga projekti EU KOSVET V.