Project Description

Dizajni dhe faqosja e magazinës pë qendrën Informative Kulturore të BE-së në Kosovë.