Project Description

Qëllimi kryesorë i fushatës ishte të informohet publiku i gjërë për ndryshimet radikale në sistemin gjyqësor të Kosovës duke përfshirë katër komponetat kryesore në përputhje me Nenin 37 të Ligjit për Gjykata: (1) Burimet njerëzore (Gjyqtarët dhe stafi administrative i gjykatës); (2) Burimet dhe materialet fizike; (3) Administrimi i gjykatës (lëndët dhe regjistrat); dhe (4) logjistikat.