Project Description

Me krenari ju njoftojmë se MDA-ja dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë kanë vendosur ta zgjasin bashkëpunimin mes tyre. MDA-ja e filloi zbatimin e projektit Shtëpia e Evropës në janar 2018 duke synuar rritjen e nivelit të informimit dhe vetëdijesimit publik të popullatës shqiptare rreth Bashkimit Evropian dhe politikave e programeve të tij, rreth ndikimit të tyre në jetën e përditshme të qytetarëve, rreth procesit të anëtarësimit dhe rreth anëtarësisë në BE.
Në vitin 2020, zbatimi i projektit ndryshoi sepse përfshiu një periudhë rehabilitimi pas tërmetit dhe u ndikua nga pandemia Covid-19. Sidoqoftë, ekipi ynë arriti të përshtatet me shpejtësi me rrethanat e reja të krijuara dhe produktet tona të komunikimit u vlerësuan me dy çmime rajonale.
Gjatë vitit 2021, projekti planifikon të vazhdojë zbatimin e fushatës Evropa është Këtu, e cila u konsiderua si sukses madhor gjatë vitit 2020.
U jemi shumë falënderues anëtarëve të ekipit tonë themelor të ekspertëve kyç dhe jo kyç, ekipit tonë mbështetës, ekspertëve tanë afatshkurtër, dhe nënkontraktorëve tanë.
———
We are proud to announce that MDA and EU Delegation in Tirana have extended the cooperation. MDA started implementing the Europe House project in January 2018 with the aim to increase the level of information and public awareness of the Albanian population about the European Union, its policies and programmes, about their impact on citizens’ daily lives, about the accession process and about EU membership.
In 2020, project implementation was different because it included a post-earthquake rehabilitation period and was impacted by the covid-19 pandemic. However, our team managed to adapt quickly to the new circumstances created and our communication products were awarded with two regional prizes.
In 2021, the project plans to continue the implementation of the Europe is Here campaign which was considered a big success in 2020.
Big thanks to our core team of key and non-key experts, to our support team, to our short term experts and to our subcontractors.