Project Description

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar kampanjën për një vit për projektin Asistencë Teknike të Energjisë Linjite, projekt i financuar nga Banka Botërore. Aktivitetet e projektit kanë përfshirë: dizajnimi dhe implmenetimi i Kampanjës për Komunikim dhe Mbulim Publik, manexhimi i marrdhënieve me publikun të PATEL, menaxhimi i marrdhënieve me media të PATEL, monitorimi dhe vlerësimi i aktiviteteve të komunikimit.