Dizajn dhe Faqosje

­

EU Information and Cultural Centre

Dizajni dhe faqosja e magazinës pë qendrën Informative Kulturore të BE-së në Kosovë.

Dizajnimi dhe shtypja e materialeve promovuese për Korporatën Energjetike të Kosovës

Në vitin 2010, MDA është kontraktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës për dizajnimin dhe printimin e materialeve promovuese. Përgjegjësia e CDA-së ka qenë dizajnimi dhe printimi i materialeve për Panairin e Energjisë në Shqipëri. Materialet promovuese kanë përfshirë: dizajnimi dhe shtypja e parullave Pop-up, dizajnimi dhe shtypja e portable Zick-Zack dhe dizajnimi dhe shtypja e […]

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Dizajnimi, faqosja dhe asistencë në printimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, mbështetur nga projekti EU KOSVET V.

Festimi i Javës së Evropës 2011

, , ,

CDA ka organizuar festimin e javës së Evropës për zyrën e BE-së në Kosovë. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarje e cila është organizuar nën ombrellën e Ditës së Evropës ishte të vetëdijësohen qytetarët e Kosovës për prezencën e BE-së në Kosovë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe BE-së, informimi për atë se cfarë janë duke bërë institucionet […]

Fushatë Vetëdijësuese për Sektorin e Ujit – K-Wiser

,

Qëllimi I fushatës ishte vetëdijësimi i qytetarëve për Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU) dhe shërbimet e tyre, të edukohen klientët për përgjegjësit e tyre drejt KRU-ve, të informohen klientët për procesin e pagesave, çkyçjeve dhe të inkurajohen klientët për ruajtjen e ujit.

Prof. Philip Kotler – Marketing 3.0 – Value Driven Marketing

, ,

MDA ka organizuar seminar njëditor me të ftuar kryesor Prof. Philip Kotler, guru botëror i marketingut i cili ka folur për Marketing 3.0.

Shërbime të Informimit dhe komunikimit – Zyra e BE-së Kosovë

, , , ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit, project i financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. Qëllimi i kësaj kontrate ishte: Ngritja e vetëdijës në marrdhënie ndërmjet BEsë dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në […]

Mbështetja e NVM-ve përmes Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë

Objektivi i përgjithshëm është të mbështesë rigjallërimin e ekonomisë në Kosovë, duke përmirësuar klimën e biznesit dhe konkurrencën në sektorin e NVM-ve. CDA, divizion i MDA-së, ishte përgjegjëse për dizajnimin dhe printimin e të gjitha materialeve promovuese për nevojat e projektit. Disa nga materialet promovuese janë: Strategjia e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë, raporti dhe vizitë […]

EU-KOSVET VI: Zhvillimi i skemave të trajnimit profesional dhe trajnimit në kompani dhe zhvillimi i aftësive në ndërmarrësi

,

Në vitin 2010, CDA ka performuar në mënyrë efektive në promovimin e komunikimit dhe paraqitjes së “EU-KOSVET VI”: “Zhvillimi Profesional dhe Skemat e Trajnimeve për Kompani dhe Zhvillimi i Aftësive për Ndërmarrësi”, projekt ky i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. CDA ka promovuar të dy […]

Dizajnimi dhe printimi i katalogut të turizmit për KPEP

Në vitin 2010, CDA ka menaxhuar projektin e financuar nga KPEP, për të ofruar shërbime të dizajnimit dhe printimit. Përgjegjësia e CDA-së ka qenë dizajnimi dhe shtypja e Katalogut të ofertave turistike, si dhe furnizimi me mbajtësit e Katalogjeve për ti vendosur në vendet më të frekuentuara nga ndërkombëtarët. Tema e katalogut të zhvilluar tregon llogon […]