Fushata Promovuese

­

MDA dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë

Me krenari ju njoftojmë se MDA-ja dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë kanë vendosur ta zgjasin bashkëpunimin mes tyre. MDA-ja e filloi zbatimin e projektit Shtëpia e Evropës në janar 2018 duke synuar rritjen e nivelit të informimit dhe vetëdijesimit publik të popullatës shqiptare rreth Bashkimit Evropian dhe politikave e programeve të tij, rreth ndikimit […]

Festimi i Javës së Evropës 2011

, , ,

CDA ka organizuar festimin e javës së Evropës për zyrën e BE-së në Kosovë. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarje e cila është organizuar nën ombrellën e Ditës së Evropës ishte të vetëdijësohen qytetarët e Kosovës për prezencën e BE-së në Kosovë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe BE-së, informimi për atë se cfarë janë duke bërë institucionet […]

Fushatë Vetëdijësuese për Sektorin e Ujit – K-Wiser

,

Qëllimi I fushatës ishte vetëdijësimi i qytetarëve për Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU) dhe shërbimet e tyre, të edukohen klientët për përgjegjësit e tyre drejt KRU-ve, të informohen klientët për procesin e pagesave, çkyçjeve dhe të inkurajohen klientët për ruajtjen e ujit.

Prof. Philip Kotler – Marketing 3.0 – Value Driven Marketing

, ,

MDA ka organizuar seminar njëditor me të ftuar kryesor Prof. Philip Kotler, guru botëror i marketingut i cili ka folur për Marketing 3.0.

Fushatë Mediale për Strukturën e Re Gjyqësore

,

Qëllimi kryesorë i fushatës ishte të informohet publiku i gjërë për ndryshimet radikale në sistemin gjyqësor të Kosovës duke përfshirë katër komponetat kryesore në përputhje me Nenin 37 të Ligjit për Gjykata: (1) Burimet njerëzore (Gjyqtarët dhe stafi administrative i gjykatës); (2) Burimet dhe materialet fizike; (3) Administrimi i gjykatës (lëndët dhe regjistrat); dhe (4) […]

Shërbime të Informimit dhe komunikimit – Zyra e BE-së Kosovë

, , , ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit, project i financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. Qëllimi i kësaj kontrate ishte: Ngritja e vetëdijës në marrdhënie ndërmjet BEsë dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në […]

EU-KOSVET VI: Zhvillimi i skemave të trajnimit profesional dhe trajnimit në kompani dhe zhvillimi i aftësive në ndërmarrësi

,

Në vitin 2010, CDA ka performuar në mënyrë efektive në promovimin e komunikimit dhe paraqitjes së “EU-KOSVET VI”: “Zhvillimi Profesional dhe Skemat e Trajnimeve për Kompani dhe Zhvillimi i Aftësive për Ndërmarrësi”, projekt ky i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. CDA ka promovuar të dy […]

Shërbime të komunikimit publik për të bërë komunikimin publik dhe organizimin e kampanjave për Projektin e Asistencës Teknike të Energjisë Linjite (PATEL)

, ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar kampanjën për një vit për projektin Asistencë Teknike të Energjisë Linjite, projekt i financuar nga Banka Botërore. Aktivitetet e projektit kanë përfshirë: dizajnimi dhe implmenetimi i Kampanjës për Komunikim dhe Mbulim Publik, manexhimi i marrdhënieve me publikun të PATEL, menaxhimi i marrdhënieve me media të PATEL, monitorimi dhe vlerësimi i […]

Fushata për vetëdijësimin e publikut për Ministrinë e Integrimeve Evropiane

, , , , ,

Përgatitja e spoteve, dizajnimi dhe shtypja e materialeve të ndryshme për informim publik për nevojat e MIE-së.

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore

, , ,

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore synojnë të përmirësojnë dhe rrisin qasjen e qytetarëve të Kosovës si dhe palëve të interesit në informata dhe mundësitë rreth BE-së.