Produksion Audio-Visual

­

Produksion Audio-Visual

Lista e realizimit te Produksionit Audio-Visual te MDA-se

Siguria dhe shëndeti i mire në vendin e punës

Siguria dhe shëndeti i mire në vendin e punës si dhe puna formale krijojnë pune pa stres.

Me veprime të përbashkëta të punëdhënësve dhe punëtorëve për informim dhe trajnim të punëtorëve për rreziqet në pune dhe përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, rritet shkalla e sigurisë dhe shëndetit ne vendin e punës.

Kontrata e Punës është një marrëveshje […]

Fushatë Mediale për Strukturën e Re Gjyqësore

,

Qëllimi kryesorë i fushatës ishte të informohet publiku i gjërë për ndryshimet radikale në sistemin gjyqësor të Kosovës duke përfshirë katër komponetat kryesore në përputhje me Nenin 37 të Ligjit për Gjykata: (1) Burimet njerëzore (Gjyqtarët dhe stafi administrative i gjykatës); (2) Burimet dhe materialet fizike; (3) Administrimi i gjykatës (lëndët dhe regjistrat); dhe (4) […]

Shërbime të Informimit dhe komunikimit – Zyra e BE-së Kosovë

, , , ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit, project i financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. Qëllimi i kësaj kontrate ishte: Ngritja e vetëdijës në marrdhënie ndërmjet BEsë dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në […]

Fushata për vetëdijësimin e publikut për Ministrinë e Integrimeve Evropiane

, , , , ,

Përgatitja e spoteve, dizajnimi dhe shtypja e materialeve të ndryshme për informim publik për nevojat e MIE-së.

Perspektiva e BE-së në Kosovë

, , , ,

Projekti synon që të zgjërojë vetëdijësimin e qytetarëve të Kosovës për perspektiven Evropiane të shtetit të Kosovës, në lidhje me mundësitë dhe sfidat e përfshira në pregatitjen për dhe ndjekjen e Integrimit Evropian.

Fushatë vetëdijësuese për Procesin e Liberalizimit të Vizave – Ministria e Integrimit Evropian

, , , ,

Fushatë vetëdijësuese për Migrimin jo të rregullt, pjesë e procesit të liberalizimit të vizave. Fushata ka përfshirë prodhimin e TV dhe radio reklamave, dizajnimin dhe printimin e materialeve promovuese, organizimin e takimeve informative, mirmbajtja e uebfaqes dhe medieve sociale si dhe organizimi i turnout me autobus në 40 lokacione nëpër Kosovë.

Fushata Informuese Për Zgjedhjet 2014

, ,

MDA (CDA) ka dizajnuar, menaxhuar dhe implementuar fushatën vetëdijësuese për informimin e publikut rreth zgjedhjeve të parakohëshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtur me 08 qershor 2014.